nr5 • 2011 • Redactief

mei 2011 (25e jaargang nr. 5)

Redactief

M.E. Brak

Het 25-jarig bestaan van dit blad is niet onopgemerkt voorbij gegaan. Kranten en landelijke kerkelijke bladen spraken met de grondleggers van het blad over hun idealen van destijds. Over de vraag of er de achterliggende jaren werkelijk iets bereikt was, verschilden de meningen van de voormannen enigszins. Misschien was het beter geweest die vraag te stellen aan lezers die behoren tot het kader van de gemeenten. Door mijn toenmalige werk ontmoette ik de afgelopen 25 jaar nogal wat mensen – evangelisatieouderlingen, jeugdleiders - die vertelden dat zij opgescherpt werden door Kontekstueel. Ze ontdekten: je kunt met het Woord in de tijd staan en toch gereformeerd blijven. Werden ze door dit andere geluid losgetrokken van hun gemeenten, waar de bewegingsruimte nogal eens gering was en het gereformeerde geluid maar één toon kende? Ik zag het tegendeel: velen bleven trouw op hun post. En voor anderen die, door verhuizing of een uiteindelijke keuze voor een andere gemeente, in een ander deel van de kerk terechtkwamen, bleef Kontektstueel een bron van herkenning én inspiratie.

Bij een jubileum kijk je achterom. Dat deed de pers. Dat deden we zelf in het jubileumnummer en ook een beetje op de jubileumdag (een verslag van een bezoeker vindt u in dit nummer). Nu volop de blik naar voren. Een onderdeel daarvan is dat we eraan werken, dat een nieuwe generatie theologen wordt betrokken bij Kontekstueel, zowel in de redactie als in de kring van scribenten. Er is voldoende jong talent en dat merkt u in dit nummer al.

Over wijzigingen in de redactie een volgende keer meer. Nu meld ik dat we afscheid hebben genomen van onze vaste Kroniekschrijvers: ds. Jan Maasland en drs. Piet Verhagen. Beiden hebben jarenlang prikkelende bijdragen geleverd, ieder in een eigen stijl. Wij zijn hen zeer erkentelijk voor de extra dimensie die zij aan ons blad gaven en danken hen dat zij de mentale last – waar moet ik het nu weer over hebben? - wilden dragen die aan het schrijven van een dergelijk genre voorafgaat. Hun opvolgers zijn dr. Piet van den Heuvel (hij heeft al eerder bewezen dat hij het kan en doet dat in dit nummer weer) en ds. Kees van den Berg. Laatstgenoemde heeft in zijn studententijd in de redactie gezeten en onze verwachtingen van hem zijn dus geen zeepbel.

De reacties op de nieuwe vormgeving zijn heel positief. Op enkele punten is er geluisterd naar commentaar van lezers en zijn er aanpassingen gedaan. Wilt u iemand op het blad attenderen? We sturen graag een proefnummer! Alle aandacht rond het jubileum leverde maar liefst 40 nieuwe abonnees op.

Over de inhoud van dit nummer kan ik door de ruimte die al deze actualiteiten vragen niet zo veel meer kwijt. Dat hoeft ook niet, want niemand van ons ontgaat het, dat er alom grote zorg is over de toekomst van de kerk: zal de kerk het volhouden? En zo ja, hoe dan? Het ene na het andere boek verschijnt daarover, variërend van zeer optimistisch tot uitermate somber. En de (Engelse) termen om tal van nieuwe kerkvormen aan te duiden buitelen over ons heen. Hoe ongerust moeten we zijn of worden? Zoals u gewend bent: Kontekstueel signaleert - analyseert - spreekt tegen – behoudt het goede - vat ten slotte al het geschrevene samen en zet met dit alles de lezer aan het denken. En reageert u vooral!

 

Marja Brak is coördinator communicatie van de Protestantse Gemeente Amersfoort en eindredacteur van Kontekstueel

Afdrukken